Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου καταστημάτων, εντός κοινόχρηστου χώρου – χερσαίας ζώνης λιμένα Σαλαμίνας, επί του κτιρίου της Δημοτικής Ιχθυαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ