Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό