Προμήθεια: α)Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) β)απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμματοφόρων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), γ)απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σαλαμίνας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ