Πίνακες Κατάταξης Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 2022 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ