Κατάταξη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας Σ.Ο.Χ. 2/2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΔ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΔ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ