Εργασίες Κλάδευσης-Κοπής Υψηλών και Επικινδύνων Δέντρων

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΣΥΓΓΡΑΦΗ

3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

7. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ

8. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚ. ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ

ΑΑΥ ΚΛΑΔΕΜΑ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΚΛΑΔ