Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την κατασκευή πράσινου σημείου, σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και χωρων υπηρεσίας καθαριότητας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ