Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο: Εγκατάσταση αλεξικέραυνων στα δημοτικά κτήρια & στα σχολικά κτήρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΤΗΕ
ΕΕΕΣ (PDF)
ΕΕΕΣ ( XML , HTLML )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ