Ανοικτός Ηλεκτρονικό Μειοδοτικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι την θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης των δημοτικών κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΦΑΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΣΑΥ
ΣΑΥ
ΦΑΥ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΑ ΣEΛΗNIA – ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA
ΣΧΕΔΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΔΙKTΥA KATAΣKEYAΣMENA
ΕΕΕΣ (PDF) EEEΣ (ZIP – XML)