Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Προμήθεια λογισμικού και αδειών αυτού, UPS, Η/Υ και των περιφερειακών τους, στοιχείων δικτύωσης, μπαταριών και λοιπών αντικειμένων

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση

Προϋπολογισμός

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Έκθεση