Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: Επισκευή και αποκατάσταση φθορών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Λ. Φανερωμένης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ.Η.Ε

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ