Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για Προμήθεια Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων Διαβαθμισμένης Συμπίεσης και Κάδων Απορριμάτων 1.100lt

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΔΩΝ 1100lt

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΔΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ 1.100lt

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ 1100lt

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ