Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2017

25η Συνεδρίαση

1.- Αποδοχή της παράδοσης του Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Αμπελακίων Σαλαμίνας από τον Εξωραϊστικό και εκπολιτιστικό σύλλογο με την επωνυμία ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ...

24η Συνεδρίαση

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ. 2.- Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για...

19η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2018 (χρήση 2018). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . 2.- Αποδοχή παραχώρησης από...

17η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 & 2015 , παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής...

16η Έκτακτη Συνεδρίαση

1. Εγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου : «Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP. 2.Εκφραση σύμφωνης γνώμης...

14η Συνεδρίαση

1.- Διατύπωση απόψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μονάδα καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργεια)», υποκατηγορία Α2,...

12η Συνεδρίαση

1.- Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2017, κατόπιν εγκρίσεώς της, από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 2.- Τροποποίηση Τεχνικο ύΠρογράμματος...

11η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφαση ςυπέρ του αγώνα των συμβασιούχων μπροστά στις νέες εξελίξεις και υιοθέτηση από το Δημοτικό Συμβούλιο,του ψηφίσματός τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. 2.- Έγκριση 1ου...

10η συνεδρίαση

1) Έκφραση γνώμης επί της από 13-5-2016 (επίδοση Γρ. Υπουργού 13-5-2016) αίτησης θεραπείας της Κ/Ξ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου...

8η Συνεδρίαση

1.- Ορισμός ΠροέδρουΔημοτικής Επιτροπής Παιδείαςκαι μελών των παραγωγικών τάξεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2.- Έγκριση της Επιτροπής οριστικής παραλαβήςμε κλήρωσησε εφαρμογήτου άρθρου 26 του Ν. 4024/2011για το...