Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Κατηγορίες Άρθρων Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016
Print Friendly, PDF & Email
Κατηγορία: Εισηγήσεις Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2016

35η Συνεδρίαση

1. -Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης -θέρμανσηςκαι ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ . 2. -Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκεμε...

34η Συνεδρίαση

1.- Λήψη απόφασης που αφορά την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για την παραχώρηση κατά κυριότητα, στην Ε.ΥΔ.Α.Π. του Δημοτικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου...

33η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση ΙσολογισμούΔήμου Σαλαμίνας ,οικ. έτους 2013. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

31η Συνεδρίαση

1.-Έγκριση εξωδίκου αποστολής διαμαρτυρίας προς την ΟΛΠ Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 2. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας , του Δήμου Μεγαρέων,...

30η Συνεδρίαση

1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1971/16 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ. 2. Έκθεση Εσόδων...

29η Συνεδρίαση

1.-Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίναςγια την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεσητων απορριμμάτων της χ.λ.ζ. και τον καθαρισμότων χώρων δικαιοδοσίας...

28η Συνεδρίαση

1.-Έγκριση Ισολογισμού Έναρξηςεκκαθάρισης, της Δημοτικής Επιχείρησηςμε την επωνυμία «ΔημοτικήΚοινωφελής ΕπιχείρησηΣαλαμίνας(ΔΗΚΕΣΑ) ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . 2.- Ενημέρωση επί Περιβαλλοντικών θεμάτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ . 3.- Σύσταση...

25η Συνεδρίαση

1.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016, κατόπιν εγκρίσεως της από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ. 2.- ΄Εκφραση σύμφωνης...

19η Συνεδρίαση

1.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 2.- Ορισμός ενός Δημοτικού Σ/λου ως...

17η Συνεδρίαση

1.- Ενημέρωση του Σώματοςτου Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας για τα έσοδα και τις εισπράξεις του Δήμου για τα έτη 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 &...