24η Συνεδρίαση

1.- 2η  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2020. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 122/2020 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά : «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
οικ. έτους 2020 Δήμου Σαλαμίνας» και λήψη νέας απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
Το κατεπείγον του 1ο & 2ο θέματος συνίσταται στο γεγονός ώστε να εξασφαλισθεί  η εύρυθμη οικονομική
λειτουργία του Δήμου.

3.- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας στην Τριμελή Διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας.

ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP
Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός,  ότι θα πρέπει το Σώμα άμεσα να προβεί στον ορισμό
εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Σαλαμίνας προκειμένου
και η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου να ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τις
ισχύουσες διατάξεις διαδικασία συγκρότησης της Επιτροπής για την νόμιμη λειτουργία της.