11η Συνεδρίαση

«Παράτασητης συνολικής προθεσμίαςκατασκευής του έργου :«Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας » συμβατικούπροϋπολογισμούμελέτης 8.993.757,88€(πλέον Φ.Π.Α), αναδόχου ΤΟΜΗΑΒΕΤΕ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP