10η Έκτακτη Συνεδρίαση

1.-  Καθορισμός τελών , δικαιωμάτων  και εισφορών (άρθρο 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου  και νεκροταφείου  για το έτος 2022. Λήψη Αρχείου