Δ/νση Κ.Ε.Π.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Κ.Ε.Π. Σαλαμίνας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 20/12/2004.
Ο πολίτης έχει τώρα και στο δήμο μας τη δυνατότητα να εξυπηρετείται επιτόπου γρήγορα άμεσα και υπεύθυνα από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ακόμη και τα πιο σύνθετα. Μέσω του θεσμού των Κ.Ε.Π. που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών έγινε εφικτό να διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες. Η καινοτομία βρίσκεται στο ότι με μια επίσκεψη μπορεί να επιτευχθεί πληροφόρηση, υποβολή αιτημάτων, κατάθεση και παραλαβή δικαιολογητικών, αντιμετώπιση δυσχερών υποθέσεων. Ο πολίτης πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του. Σε περίπτωση εκπροσώπησής του από άλλο άτομο θα πρέπει να κάνει εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπό του.

Στον Δήμο μας λειτουργούν δύο Κ.Ε.Π. :

1) Το Κ.Ε.Π. Σαλαμίνας λειτουργεί στο κέντρο της Σαλαμίνας (Πέτρου Φουρίκη 22) και είναι στη διάθεση του πολίτη καθημερινά από τις 08:00 – 19:15, Σάββατο 08:00 – 13:15 καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Λειτουργία του ΚΕΠ Σαλαμίνας (0884) αποκλειστικά σε πρωινό ωράριο, για το χρονικό διάστημα από 26/04/2024 ε ως και 12/05/2024. Από την Δευτέρα 13/05/2024 το ωράριο του ανωτέρω ΚΕΠ (0884) θα επανέλθει κανονικά σε λειτουργία πρωινής και απογευματινής βάρδιας.  ΑΠΟΦΑΣΗ

Τηλ.: 213 2008400-403-408 ,
Γραφείο Διευθυντή : 213 2008401
Email: d.salaminas@kep.gov.gr

 

2) Το Κ.Ε.Π. Αμπελακίων λειτουργεί στην Κοινότητα Αμπελακίων (Ελευθερίου Βενιζέλου και Τζαβέλλα) και είναι στη διάθεση του πολίτη καθημερινά από τις 08:00 – 15:00, πλην Σαββάτου.

Τηλ. Προϊσταμένου: 213 2060514 ,
Email: d.ampelakion@kep.gov.gr

Πρόσθετες πληροφορίες στη δ/νση : www.kep.gov.gr

Η Διεύθυνση ΚΕΠ περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις αθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. είναι οι εξής:

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου,ελέγχει την πληρότητα τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.).

6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

1) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.

2) Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.

3) Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.

4) Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.

5) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.