Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαλαμίνας αποτελείται από τα εξής Τμήματα :

α) Τμήμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων


β) Τμήμα Τοπογραφικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού


γ) Τμήμα Μελετών Έργων/Εργασιών και Προμηθειών


δ) Τμήμα Κατασκευών Δημοτικών Έργων και Επιβλέψεων και Παιδικών Χαρών


ε) Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Μηχανολογικών Έργων Κοινοχρήστων Χώρων και Κτιρίων


στ) Τμήμα Υδραυλικών − Εγγειοβελτιωτικών Έργων − Ύδρευσης και Αποχέτευσης


ζ) Τμήμα Τεχνολογιών − Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Α ) Τμήματος Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων


1) Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Αποδοτικότητας κατά το σχεδιασμό των
προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, δαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.


2) Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.


3) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).


4) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.


5) Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες και Διοικητικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των δι−
αδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.


6) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους.
Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρί−
τους.


7) Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.


8) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.


9) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

10) Τηρεί τεχνικά αρχεία και φακέλλους με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.


11) Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Αποδοτικότητας για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.


12) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.)


13) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου
− (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων ( κ.λπ.).


(Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)


14) Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστκών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:


(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.


(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.


(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.


(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.


(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.


(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.


15) Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:


(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.


(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.


(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης
τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους.

(ε) Προτείνει για θέματα ονομασίας οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμησης κτισμάτων κ.λπ.


(στ) Εκπονεί και επιβλέπει για κυκλοφοριακές μελέτες.


(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.


(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.


(θ) Εισηγείται για τον καθορισμό του εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.


16) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:


(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.


(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς.


(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.


(Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών)


17) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστή−
ρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.


18) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.


19) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.


20) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:


(α) Εισηγείται για την έκδοση των άδειων άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.


(β) Εισηγείται για την έκδοση των άδειων άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.


(γ) Εισηγείται για την ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.


(δ) Εισηγείται για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.


(ε) Εισηγείται για την εξουσιοδότηση σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.


(στ) Εισηγείται για την εξουσιοδότηση σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.

(ζ) Εισηγείται για την θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

Β) Τμήματος Τοπογραφικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού


1) Φροντίζει για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης.


2) Τηρεί αρχείο των ρυμοτομικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων που αφορούν την πόλη, καθώς και βιβλίο στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην τροποποίηση του σχεδίου πόλης, προσκυρώσεων κ.λπ., και των επ’ αυτών ενστάσεων, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.


3) Συντάσσει τις μελέτες για την οικιστική ανάπτυξη της πόλης και έχει την ευθύνη για τις εισηγήσεις στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης για γενικά για κάθε σχετικό θέμα πολεοδομικού σχεδιασμού.


4) Τηρεί γενικό αρχείο τροποποιήσεων και προτάσεων τα για την τροποποίηση του ΓΠΣ.


5) Τηρεί και ενημερώνει το κτηματολόγιο του Δήμου. Συνεργάζεται με το εθνικό κτηματολόγιο και φροντίζει για την τήρηση αρχείου και ψηφιακής βάσης δεδομένων.


6) Επιβλέπει τις τοπογραφικές μελέτες και τις μελέτες πράξεων Σ.Π.


7) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκτα−
ση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.


8) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων των
πόλεων στην περιοχή του Δήμου.


9) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής


10) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν:


(α) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.


(β) Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.


(γ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο
χαρακτήρα.


11) Εισηγείται αρμοδίως για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό.

(Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγω−γής και Αλιείας).

1) Μελετά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων που εκτελούνται στον Δήμο. Επίσης συντάσσει όλες τις μελέτες εργασιών και προμηθειών υλικών του Δήμου.

2) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου. (με αυτεπι−
στασία ή με ανάθεση σε τρίτους).


3) Συνεργάζεται με τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών των έργων των εργασιών και των προμηθειών.


4) Τηρεί βιβλίο μελετών και αρχείο όλων των μελετών που συντάσσονται από το τμήμα και από τρίτους.


Γ) Τμήματος Κατασκευών Δημοτικών Έργων − Επιβλέψεων και Παιδικών Χαρών


1) Κατασκευάζει και συντηρεί όλα τα έργα του Δήμου που εκτελούνται με αυτεπιστασία.


2) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί όλα τα συνεργεία του Δήμου.


3) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων που εκτελούνται από τρίτους για λογαριασμό του Δήμου και όσα
εκτελούνται με αυτεπιστασία.


4) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επεμβάσεως σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών και εκτός προγράμματος (αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου, αποκατάσταση φθορών Δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων, τοποθέτηση νέων πινακίδων σήμανσης κ.α.).


5) Ασχολείται με τη σχεδίαση, δημιουργία και συντήρηση παιδικών χαρών και την οργάνωση αυτών.


6) Εισηγείται για την αντικατάσταση και την επισκευήτου εξοπλισμού των παιδικών χαρών.

Δ) Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού − Μηχανολογικών Έργων Κοινοχρήστων Χώρων και Κτιρίων


Το Τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:


1) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών.


2) Τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων, πλατειών, αλσών και παιδικών χαρών.


3) Τον ηλεκτροφωτισμό και συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων, των σχολικών κτιρίων και των

Αθλητικών εγκαταστάσεων.


4) Την εγκατάσταση και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών των οδών του Δήμου.


5) Την απομάκρυνση παράνομων ηλεκτροδοτούμενων διαφημιστικών πινακίδων.


6) Την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων
του Δήμου.


Ε) Τμήμα Υδραυλικών − Εγγειοβελτιωτικών έργων − Ύδρευσης και Αποχέτευσης


1) Έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και εκτέλεση όλων των έργων ύδρευσης − αποχέτευσης και εγγείων βελτιώσεων.


2) Φροντίζει για τη σύνδεση των κατοικιών με το δίκτυο ύδρευσης και παρεμβαίνει για αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης.


3) Φροντίζει για τη σύνδεση των κατοικιών με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και παρεμβαίνει για
αποκατάσταση των φθορών και βλαβών του δικτύου αποχέτευσης.


4) Φροντίζει για τον καθαρισμό και την απόφραξη του δικτύου ομβρίων υδάτων.


5) Συντάσσει μελέτες για την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης − αποχέτευσης και για συντηρήσεις και
επεκτάσεις δικτύων.


ΣΤ) Τμήμα Τεχνολογιών − Πληροφορικής − Επικοινωνιών (ΤΠΕ).


(Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ)


1) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.


2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.


3) Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την. υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.


4) Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.


5) Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξη τους και παραλαμβάνει τα συστήματα.


(Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ)


6) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων
καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.


7) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του Δήμου.


8) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.


9) Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.


10) Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες
του Δήμου.


11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.


12) Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του Δήμου.


13) Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.

14) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του Δήμου.


(Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ)


15) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών,
προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.


16) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.


17) Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.


18) Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.


19) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.


20) Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.


(Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ)


21) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166).