Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π (Άθλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας)

Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε την απόφαση ορισμού τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π – Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ. Άθλησης – Κοινωνικής πολιτικής & παιδείας Δήμου Σαλαμίνας , ορισμό Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ και ΕΔΩ για την απόφαση αντικατάσταση μέλους.

Κανονισμός Λειτουργίας
Την 14/03/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Σαλαμίνας, ύστερα από την με αριθμ.115/09-03-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Μίχα Μαρίας, που δημοσιεύτηκε και γνωστοποιήθηκε την 12-03-2012 στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α 87/2010) και του άρθρου 95 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006 ΦΕΚ. Α΄ 114/2006), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν πάνω σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβαν υπ’ όψιν τον επισυναπτόμενο Κανονισμό λειτουργίας, εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. του Δήμου Σαλαμίνας όπως συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.
Τον Κανονισμό Λειτουργίας μπορείτε να τον μεταφορτώσετε επιλέγοντας εδώ.

Καθορισμός των παραρτημάτων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. και κατανομή των Δομών ανά παράρτημα
Την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου του Δημαρχείου Σαλαμίνας, ύστερα από την με αριθμ. 10 /20-06-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κας Μίχα Μαρίας, που δημοσιεύτηκε και γνωστοποιήθηκε την 20-06-2011 στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ τ.Α 87/2010) και του άρθρου 95 του Δημοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 ΦΕΚ. Α΄ 114/2006), για να συζητήσουν και να αποφασίσουν πάνω σε θέματα της Ημερησίας Διάταξης.
Θέμα: «Καθορισμός των παραρτημάτων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. και κατανομή των Δομών ανά παράρτημα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας»
Την Απόφαση μπορείτε να τη μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας επιλέγοντας εδώ.