Επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους (άρθρ.192 του ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει) που αφορά την Εκμίσθωση Δικαιώματος Εκμετάλλευσης από ιδιώτη Τμήματος Αιγιαλού στη θέση Μικρή Ηλιακτή στη Σαλαμίνα με καντίνα».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 155

ΑΠΟΦΑΣΗ 172