Διαγωνισμός: Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

[ 1 ] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

[ 2 ] ΑΠΟΦΑΣΗ

[ 3 ] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

[ 4 ] ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

[ 5 ] ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

[ 6 ] ΤΕΥΔ

[ 7 ] Σ.Α.Υ.

[ 8 ] Φ.Α.Υ.

[ 9 ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[ 10 ] ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ