Διαγωνισμός : “Εγκατάσταση αλεξικέραυνων και ηλεκτρολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων” “

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΤΗΕ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΠΡΟΠΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ-ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΥΔ