Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, Διάρκειας τριών (3) μηνών, για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων Αναγκών (Πυρασφάλειας).