21η Τακτική Συνεδρίαση

1.- Έγκριση 2ης τροποποίησης  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου  Σαλαμίνας , έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Έγκριση  2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Πρόσληψη προσωπικού  για την κάλυψη  κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  3/μηνης διάρκειας,   για θέματα πυρασφάλειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- Ορισμός εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή του,  για την συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού  παράλιων χώρων, περιοχής δικαιοδοσίας  Κεντρικού Λιμεναρχείου  Πειραιά ως πολυσύχναστων και επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης για το έτος 2024. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

  1. Αποδοχή ή μη της πρότασης συμβιβασμού της ομόρρυθμης εταιρείας  με την επωνυμία «ΑΦΕΣ  ΜΑΡΙΑ  ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΗ Ο.Ε. » . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Αποδοχή ή μη της πρότασης συμβιβασμού  της ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΗ  του Λάμπρου . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- α) Αποδοχή παραίτησης  των  Δ/ντων κ.κ. Ισίδωρου Τσούτσουρα  & Θεοδώρας Παπαϊωάννου από την θέση των τακτικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης, λόγω συνταξιοδότησής τους  και ορισμός  νέων τακτικών μελών.

β) Αποδοχή παραίτησης  των  Δ/ντών  κ.κ. Μετάνοια  Αναστασίου  & Ανδριανού Παρασκευά  από την θέση των αναπληρωματικών μελών Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  λόγω κωλύματος και ορισμός νέων αναπληρωματικών μελών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.-  Έγκριση συνέχισης λειτουργίας  Κοινωνικού Παντοπωλείου  από την ΔΗΣΚΕΑΝ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο του μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.- Παραχώρηση εποχιακών θέσεων  υπαίθριου εμπορίου. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

11.- Ακύρωση της με αριθμό 144/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- ΄Εγκριση  ή μη  στην τροποποίηση  της 34/22 απόφασης του  Δ.Σ.  που αφορά την έγκριση  καθορισμού  των χώρων άσκησης  της υπαίθριας διαφήμισης  στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Έγκριση ή μη  στην χωροθέτηση  κάδων  ανακύκλωσης  ειδών ένδυσης, ιματισμού  και υπόδησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

14.- Έγκριση ή μη του πρακτικού εκτίμησης  προσκυρωτέας  δημοτικής  οικοπεδικής  έκτασης  στην ιδιοκτησία  του Αραβίδη  Λεωνίδα  κληρονόμος  του θανόντα  Κοσμαϊδη  Νικολάου (με ποσοστό ιδιοκτησίας  100%). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

15.- Έγκριση  ή μη στην χορήγηση θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ έμπροσθεν  της οικίας του  που βρίσκεται στην οδό Μαραθώνος 45 στην περιοχή  ΄Αγιος Νικόλαος  Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

16.- Έγκριση στην εκ νέου επιβολή  ή μη  της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα πλαίσια συμμόρφωσης  της διοίκησης με την Α1778/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου  Πειραιά  περί άρσης ρυμοτομικής  απαλλοτρίωσης σε «Εκ νέου επιβολή ή ρυμοτομική  απαλλοτρίωση  με πρόταση  τροποποίησης  του εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  στην ιδιοκτησία  Τσαρπαλή Ιωάννη  και Τσαρπαλή  Σημερούδας  που καταλαμβάνει  κοινόχρηστο χώρο  στα Ο.Τ. Κ.Χ.  455-456 επί της οδού  Αγ. Παρασκευής  & Μαραθώνος  στην περιοχή Β’ κατοικίας  Αγ. Παρασκευής  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ