24η Έκτακτη Συνεδρίαση

  1. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 147/2023 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά ΄Εγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋ/σμου Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2023. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2. Κατανομή των εγκριθεισών, με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ..ΕΓΚΡ./7810519/20-7-2023 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών, ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Σαλαμίνας για το διδακτικό έτος 2023-2024.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.