23η Τακτική Συνεδρίαση

1.- Συζήτηση και ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου στα θέματα που αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 15045/21-7-2023 έγγραφο, κατόπιν αιτήματος 11 Δημοτικών Συμβούλων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Υπαγωγή  του Δήμου Σαλαμίνας  στο Πρόγραμμα Απασχόλησης  Μακροχρόνια Ανέργων  ηλικίας 55-67 ετών , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  45580/04-05-2023 απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας  & Κοινωνικών Υποθέσεων  (ΦΕΚ 3157/τ. Β΄/2-05-2023). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.-  ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κ.τλ.)» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ» ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Έγκριση   παράτασης  προθεσμίας και 1ου Σ.Π της Υπηρεσίας:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 6 («Κατασκευή των Εξωτερικών Διακλαδώσεων της Αποχέτευσης από τη Ρυμοτομική Γραμμή των Ακινήτων Μέχρι τη Θέση του Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελακίων και Σεληνίων Δήμου Σαλαμίνας»)  ΚΑΙ 10 («Κατασκευή Υπολειπόμενου Δικτύου Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Αμπελακίων»). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σαλαμίνας για την συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ.  82/2023 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την  :  Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αριθμό 4550/03-03-2023, σύμφωνα με  το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, με την επωνυμία ΤΟUMBAS (Υπερκατασκευές ειδικών οχημάτων). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ