11η Τακτική

1.-  Αποδοχή  της υπ΄αριθμ.649/19.01.2022 απόφασης  της ΕΤ.Α.Δ..Α.Ε., έγκριση του σχεδίου  σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) & εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2.- Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : Διώροφο Εμπορικό  Κέντρο με υπόγειο και θερινό κινηματογράφο  και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης  επί της Λ. Αιαντείου , στην θέση Μπουκουρίμιζα  του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

3.- Διόρθωση  της υπ’ αριθμ. 91/2020  απόφασης  Δ.Σ.  Σαλαμίνας  που αφορά  την ανέγερση  νέου κτιριακού  συγκροτήματος  σχολείων  ( Γυμνάσιο & Λύκειο ) στην  περιοχή  Αγ. Αθανάσιος – Αιάντειο  στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

4.-Έκτακτη Κατανομή ποσού 38.730,00€ προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΑΔΑ:Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8  του Υπουργείου Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ.: @PRTKL@/22-03-2022 Αναγγελία Πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

5.- Τροποποίηση της  απόφασης 242/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά  την Συγκρότηση  της Επιτροπής Ελέγχου  Κοινοχρήστων χώρων  και τον κανονισμό λειτουργίας  της. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

6.- Έγκριση τακτικής επιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκη – Μουσείο  Λαϊκής Τέχνης  & Ιστορίας  για το έτος 2022. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

7.-  Αποδοχή παραίτησης  της κας Αικατερίνης Μπούυταλη – Παυλίδη  από τακτικό μέλος  του Ν.Π.Δ.Δ.  Βιβλιοθήκη-Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας Δήμου Σαλαμίνας   και αντικατάστασή της . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

8.- Έγκριση  Εσόδων – Εξόδων  Δ’ τριμήνου έτους 2021 του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

9.-  Συγκρότηση  Επιτροπών Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών έτους  2022 και ορισμός  μελών τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

10.-  Τακτοποίηση εργαζόμενης  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

 11.- Έγκριση  σημειακής τροποποίησης εγκεκριμένου  Γενικού Γενικού Πολεοδομικού  Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Σαλαμίνας  που αφορά  αλλαγή χρήσης  γής από χώρο  Αμιγούς κατοικίας  σε χρήση  γής  Γενικής κατοικίας σε ακίνητο  στο Ο.Τ. 35 στην συμβολή  των οδών  Κρίνων & Ακτής Θεμιστοκλέους  στην περιοχή Σελήνια  της Δ.Κ.  Σεληνίων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

12.- Έγκριση  απαγόρευσης  στάσης & στάθμευσης  κατά μήκος της οδού  Ροδόπης  στην περιοχή Βορρό  Σαλαμίνας.  ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

13.- Συζήτηση του θέματος που αφορά την αναβάθμιση των  υπηρεσιών του Κέντρου  Υγείας Σαλαμίνας,  καθώς και την εξυπηρέτηση των επειγόντων  περιστατικών από τα Ασθενοφόρα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ