31η Συνεδρίαση

1.-Τροποποίηση της με αριθμ.196/2015 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας οι κ. έτους 2015». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.-Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 , Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης που αφορά την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας, οικ. έτους2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η ) οικ. έτους 2015του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου ΣαλαμίναςΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.

5.-Δ΄Κατανομή ποσού72.321,35 €προς κάλυψηλειτουργικών δαπανώντων σχολείων του Δήμου Σαλαμίνας, και της αμοιβής των εθελοντώνσχολικών τροχονόμων, καθώς και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για τα έτη 2014 και 2015. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- Τακτική επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σαλαμίνας με την επωνυμίαΑ.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για το έτος2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Παροχή στοιχείων για το κόστος Λαϊκών αγορών έτους 2015 (σχετ. υπ αριθμ. 174449/ 10-9-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Έγκρισηπρομήθειας καυσίμωνκίνησης – θέρμανσηςελαιολιπαντικώντου Δήμου έτους 2016 (χρήση 2016). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

10.- ΄Εγκριση μελέτηςκαι καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου που αφορά τηνΣύνδεσηακινήτων με το βαρυτικόδίκτυο αποχέτευσηςΔήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

11.- ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της εργασίας που αφορά : «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων περιφερειακών οδών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

12.- Έγκρισημελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγιατην «Προμήθειακάδων απορριμμάτων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

13.- Έγκρισημελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησηςγια την « Διάθεση ογκωδώνκαι κλαδιώνσε ιδιώτη για ανακύκλωση». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

14.- ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης : «Κτηματογράφηση πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής οικιστικώνπεριοχώνΑ΄ κατοικίας» Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

15.-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 206/2014απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση παραχώρησηςκαταστημάτωνκαι αιθουσών συγκέντρωσης,οικισμών τ. ΟΕΚ και καθορισμόςχρήσης τους ,στην ζώνη δικαιοδοσίας του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

16.- Αναδιάρθρωση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- Αλλαγή χρήσης γης οικοπέδου επιφανείας 6.637,26 τ.μ. στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος Ο.Τ. 170 της Δημοτικής Κοινότητας Αιαντείου του Δήμου Σαλαμίνας, από αθλητικό κέντρο σε χώρο που προορίζεται για την ανέγερση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

18.- Αποδοχή παραίτησης του κ. Νάννου Μιχαήλ από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΟ.ΠΕ.ΣΑ.»και ορισμός νέου μέλους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

19.-“Ορισμός υπευθύνου-νόμιμου εκπροσώπου προςυπογραφή σχετικής Σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α , για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, που υπάγεται στη Πράξη( Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής)ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP .

20.- Λήψη Απόφασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Σαλαμίνας ( Φορέας ), με την Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. (Δικαιούχος), στο πρόγραμμα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), κατηγορία Δομής Γ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.- Συζήτηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή Μπιτζάνι εξ΄ αιτίας παραβατικής συμπεριφοράς ROMA που διαμένουν στην περιοχή, κατόπιν αιτήματος κατοίκων της περιοχής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

22.- Σύμβαση εμπορίας μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας & Συλλόγου «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» κατόπιν αιτήματος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

23.- ΄Εγκρισηκαταχώρησηςτιμολογίου με αριθμό 116/5-9-2015 τιμολογίου της εταιρείας Κ.ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΤΕ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

24.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

25.- Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

26.- Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στον κ. Μπακολουκά Λουκά σε ιδιόκτητο οικόπεδο για 3 (τρία) έτη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

27.- Χορήγηση άδειας λειτουργίας καντίνας στον κ. Κορομυτίδη Χαράλαμπο – Σπυρίδωνα σε ιδιόκτητο χώρο για 3 (τρία) έτη. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.