3η Ειδική Συνεδρίαση

1.- Α:  Ψήφιση  Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1399/15-01-2021 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., την υπ΄αριθμ.  46735/23-07-2020 κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το υπ΄αριθμ.  12605/19-02-2021 σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης  του ΥΠ.ΕΣ.

     Β: Έγκριση  για σύναψη  Προγραμματικής  Συμφωνίας  οικονομικής υποστήριξης  μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του Δήμου Σαλαμίνας  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 200  και 210  του Ν. 4555/2018  για την χρηματοδότηση του ελλείμματος .

     Γ: Την εξουσιοδότηση  του Δημάρχου  Σαλαμίνας  Γεωργίου Παναγόπουλου  για την υπογραφή της Προγραμματικής  Συμφωνίας μεταξύ του  Υπουργείου Εσωτερικών και  του Δήμου Σαλαμίνας.

Λήψη αρχείων