26η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2018 μελέτης για τη διενέργεια «Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2018». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

2.- Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2018 μελέτης για την προμήθεια εδεσμάτων για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

3.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον Κανονισμό Περιπτέρων του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

4.- Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο « Τοποθέτηση παροχών αποχέτευσης στον Δήμο Σαλαμίνας ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

5.- Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

6.- Συγκρότηση Επιτροπών με κλήρωση, σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (γα το έτος 2019). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

7.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

8.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π για το έτος 2019. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

9.- Tροποποίηση της υπ΄αριθμ. 174/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «αποδοχή παραχώρησης από τον Δήμο του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων, εντός χερσαίας ζώνης Λιμένα Σαλαμίνας», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 65784/24333/17.8.2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Δ/νσης Αττικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

10.- Περί αποδοχής Ένταξης έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 1 « Αστική Αναζωογόνηση 2018 » του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ » για το έτος 2018 , σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

11.- Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 214/2018 απόφ. Δ.Σ. στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας, και λήψη νέας απόφασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

12.- Αποδοχή μελέτης του έργου : Αγροτική οδοποιία Σαλαμίνας για τη βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

13.- Έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο : «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των εγκαταστάσεων στο Δίκτυο ΄Υδρευσης Σατερλί – Κανάκια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

14.- Έγκριση μελέτης που αφορά : «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

15.- Έγκριση στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 96α στην περιοχή Καματερό Αμπελακίων . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

16.- Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής (τμήμα από Χαριλάου Τρικούπη -Ερεχθείου έως Σπ. Αγάθου) για το έργο : Κατασκευή συλλεκτηρίων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

17.- ΄Εγκριση μελέτης που αφορά : «΄Εργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

18.- Αναθεώρηση Πολεοδομικής μελέτης – Επανασύνταξη μελέτης Πράξης Εφαρμογής – Οριοθέτηση Υδατορεμάτων – περιοχών Β΄κατοικίας «Αγ.Δημήτριος -Ζορμπαλά – Περιστέρια – Μαρούδι». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

19.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

20.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.

21.- Χορήγηση άδειας κατάληψης τμήματος κοινοχρήστου χώρου με αντάλλαγμα του καταστήματος της κας Ντάκου Μαρίας στην περιοχή Μπλέ Λιμάνι της Δ.Κ. Σαλαμίνας . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP.