24η Συνεδρίαση

1.- Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή ή μη του τιμολογίου της Ύδρευσης των τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και Νεκροταφείου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας, έτους 2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικονομικού έτους 2017, κατόπιν εγκρίσεώς της από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

5.- Έκθεση Εσόδων Εξόδων Γ΄ τριμήνου, οικ. έτους 2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.-Εκκαθάριση της δαπάνης κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης ακαθάρτων υδάτων, σύμφωνα με τις περαιωμένες συμβάσεις και διακανονισμός αποπληρωμής αυτής , από τον κύριο του ακινήτου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.- Επανεξέταση του θέματος που αφορά το αίτημα του αναδόχου περί καταβολής δαπάνης θετικών ζημιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π» οικ. Έτους 2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

9.- Τακτική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΚΟΙΠΟΠ Δήμου Σαλαμίνας οικ. έτους 2018.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

10.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στον Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας οικονομικού Έτους 2016.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

11.-΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Βιβλιοθήκη -Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας» Δήμου Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

12.- Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

13.- Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτης προμήθειας εδεσμάτων για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και των Δημοτικών Κοινοτήτων και ψήφιση σχετικής πίστωσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

14.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2017 μελέτης διενέργειας Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων και ψήφιση σχετικής πίστωσης .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

15.- Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

16.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στην Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνας».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

17.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή φρεατίων και αγωγών απορροής στον Δήμο Σαλαμίνας».
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

18.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου : «Ανακατασκευή φθορών οδοστρώματος στην Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

19.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου : «Ανάπλαση πλατείας Αγ.Γεωργίου».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

20.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εργασιών του έργου : «Συντήρηση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

21.- ΄Εγκριση Προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στην Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

22.- Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης οδοστρώματος επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής για τις ανάγκες του έργου : Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της νήσου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

23.- Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης για το έργο που αφορά την συντήρηση -βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σαλαμίνας .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

24.- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 68/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά:- Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση -επισκευή οδοφωτισμού επί της Λεωφόρου Αιαντείου στην Σαλαμίνα».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

25.- Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης που αφορά « Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 και 2015 παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για τα έτη 2014 και 2015 και φορολογική υποστήριξη για το έτος 2016 σύμφωνα με την 261/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

26.- Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά : Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2 της πράξης : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας με κωδικό ΜΙS 341287.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

27.-Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών που αφορά την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη οικονομικών και διοικητικών προγραμμάτων του Δήμου Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

28.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 56/2017 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το β΄ σκέλος που αφορά τα μέλη των παραγωγικών τάξεων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

29.- Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107/2017 απόφασης Δ.Σ. Σαλαμίνας που αφορά το σχέδιο Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαλαμίνας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας για την αποκομιδή , μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

30.- Eξουσιοδότηση Δημάρχου για μεταβίβαση πλαισίου οχήματος στον Δήμο Σαλαμίνας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

31.- Περί υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

32.-Ορισμός οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή μίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

33.- Διευθέτηση Λογαριασμών ύδρευσης από υπερκαταναλώσεις.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

34.- Επιβολή δόσεων ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4483/2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

35.- Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

36.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

37.- Αύξηση ωρών εργασίας της υπαλλήλου Σιγάλα – Βαλσάμη Σταματίνας κλάδου ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.