19η Συνεδρίαση

1.- Ενημέρωση της Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Σαλαμίνας μετά την απόρριψη της προσφυγής του Δήμου για την έγκριση της ΜΠΕ, για την ίδρυση πλωτής μονάδος καλλιέργειας οστρακοειδών (μυδοκαλλιέργειας) στη θέση Ψιλή ΄Αμμος του ΄Ορμου Βασιλικά Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-“Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακίνητουστην Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίωνγια τοΕπιχειρησιακό πρόγραμμαΑΤΤΙΚΗ, στον άξονα προτεραιότητας 09 “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξηςκαι Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής”, με τίτλο ”Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο Δήμο Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- “Λήψη Απόφασης για την υποβολή πρότασηςένταξης και χρηματοδότησης στοΕπιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας, με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.-΄Εγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» και εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Εκπροσώπηση πρόσβασης στους λογαριασμούς του Δήμου Σαλαμίνος και των Νομικών του Προσώπων στην ALPHABANK και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω διαδικτύου( e-banking) και ορισμός της Ειδικής Ταμία ως διαχειρίστρια των συναλλαγών στην ΑLPHABANK και στα υποκαταστήματά της και σε όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP