19η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2018 (χρήση 2018). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

2.- Αποδοχή παραχώρησης από τον Δήμο Σαλαμίνας του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης λιμενικών χώρων , εντός Χερσαίας ζώνης Λιμένα Σαλαμίνας , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.65784/24333/17-8-2017 έγκριση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

3.- Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από ιδιώτη.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

4.- Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την εταιρεία « Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος Ε.Π.Ε.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

5.- Σύμβαση συνεργασίας Δήμου Σαλαμίνας & ΕΣΔΝΑ χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

6.- Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (για το έτος 2017).ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

7.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : Κατασκευή διαδημοτικού παιδικού σταθμού Παλουκίων .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

8.- Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ. 270/1981.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

9.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 236/2016 απόφασης Δ.Σ. που αφορά : Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του υποέργου 2 της πράξης : Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας με κωδικό ΜΙS 341287.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

10.- Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2017. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

11.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης στην Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σαλαμίνας Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π έτους 2017.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

12.- Αποδοχή παραιτήσεων τακτικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντικατάσταση νέων μελών της .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

13.- Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 2051/24.5.2016 Δανειστικού Συμβολαίου του Δήμου Σαλαμίνας με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

14.- Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

15.- Διορθώσεις Λογαριασμών ύδρευσης.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .

16.- Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ .