10η συνεδρίαση

1) Έκφραση γνώμης επί της από 13-5-2016 (επίδοση Γρ. Υπουργού 13-5-2016) αίτησης θεραπείας της Κ/Ξ ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ αναδόχου του έργου : “Κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων πόλης Σαλαμίνας”. Λήψη