Πρόσληψη Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας Σ.Ο.Χ. 2/2021

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

3.ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΔΕΛΤΙΟ

4. ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ )

7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ