Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΠ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2021_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΠ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΠ 2021

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΠ 2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΠ 2021