Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών – Πυροπροστασίας – Έκτακτων Αναγκών Δήμου Σαλαμίνας» προϋπ. 1.196.426,65 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ