Διαγωνισμός: Κατασκευή ράμπων και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες [Φιλόδημος II]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ