Αποκομιδή, Μεταφορά & Εναπόθεση σε Αδειοδοτημένο Σύστημα Διαχείρισης Κλαδιών, Υπολειμμάτων Πρασίνου και Ογκωδών» & «Καθαρισμός Οικοπέδων μετά από Διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243

ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ’22

ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ’22

ΜΕΛΕΤΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΠΑΖΩΝ ’22

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ’22