Αποκομιδή, Μεταφορά & Εναπόθεση σε Αδειοδοτημένο Σύστημα Διαχείρισης Κλαδιών, Υπολειμμάτων Πρασίνου και Ογκωδών» & «Καθαρισμός Οικοπέδων μετά από Διαταγή Δημοσίων Λειτουργών & Δημοσίων Υπηρεσιών