Ανακοίνωση για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, Διάρκειας τριών (3) μηνών, για την Αντιμετώπιση Κατεπειγουσών Εποχικών ή Πρόσκαιρων Αναγκών (Πυρασφάλειας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΗΜΑΤΟΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ