Ανακοίνωση Υποβολής Δικαιολογητικών για Δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο Δήμος Σαλαμίνας καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Κάρτα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. ή Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό (εφόσον υπάρχει).
  4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης Ε1, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (και συζύγου) ή μηδενικό Ε9.
  5. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο από το οποίο θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται στον Δήμο σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται αυστηρά από 01/01 έως 31/01 και από 01/06 έως 30/06 κάθε έτους στο Δήμο Σαλαμίνας στο Τμήμα Πρωτοκόλλου καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132027581

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ