Απάντηση στην κα. Θεοδωρακοπούλου για το θέμα της αποχέτευσης στο Αιάντειο

Σαλαμίνα, 15.11.2022

Σε απάντηση της ανακοίνωσης της κας. Θεοδωρακοπούλου για το θέμα της αποχέτευσης του Αιαντείου τονίζουμε τα εξής:

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου αναφέρεται στο απόσπασμα της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Σαλαμίνας και ΕΥΔΑΠ ότι: «…Σε περίπτωση μη χρηματοδότησης, το κόστος κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΕΥΔΑΠ ΑΕ…βάσει του αρ.14 ν. 1068/1980 και του αρ. 7 παρ.6 του ΚΛΔΑ σε καταβολή της».

ΑΛΗΘΕΣ: Η προγραμματική σύμβαση αναφέρει ρητά ότι:

α) «H χρηματοδότηση του συνόλου των έργων (των αγωγών του πρωτεύοντος, δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου) θα αναζητηθεί από πόρους του Ε.Π. Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ ή αντίστοιχου» και

β) «Για την κάλυψη του κόστους κατασκευής της ΕΥΔΑΠ, όσο και του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου (εξωτερικών διακλαδώσεων) αρμοδιότητας κατασκευής του Δήμου Σαλαμίνας… θα κατατεθεί πρόταση ώστε να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ε.Π. Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ ή αντίστοιχο και από πιστώσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κατά το ποσοστό που θα καθοριστεί με τη σχετική Απόφαση Ένταξης των υπόψη πράξεων, οπότε ουδεμία χρέωση θα γίνει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων».

Η αναφορά στην Προγραμματική Σύμβαση στον Ν. 1068/80 τίθενται πάντα και σε όλες τις προγραμματικές συμβάσεις. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Δήμου Αθηναίων (αρ.2 παρ.Α εδ.2), η οποία εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΨΕ1ΖΩ6Μ-Ε2Σ) και την αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Δήμου Πεντέλης (αρ.2 παρ. Α εδ.2), η οποία εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης (ΑΔΑ ΩΡΘ8ΩΞ3-ΝΝ5). Άραγε έσφαλαν και οι Δήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων Αθηναίων και Πεντέλης;

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου τονίζει ότι «Σε καμία απόφαση ένταξης έργων αποχέτευσης ακαθάρτων που έχουν εκδοθεί μετά τον Μάιο του 2020 δεν αναφέρεται ότι η δαπάνη των εξωτερικών διακλαδώσεων θα επιβαρύνει τους πολίτες της πόλης!».

ΑΛΗΘΕΣ: Στις αποφάσεις ένταξης προφανώς και δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Όμως εδώ μιλάμε όχι για απόφαση ένταξης αλλά για προγραμματική σύμβαση! Στις προγραμματικές συμβάσεις αναφέρεται πάντα και ρητά, όπως επί παραδείγματι με τους Δήμους Αθηναίων και Πεντέλης.

Η κα. Θεοδωρακοπούλου δεν γνωρίζει ότι άλλο είναι η προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ, που προηγείται πάντα, και άλλο η απόφαση ένταξης που έπεται!

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου τονίζει ότι «…Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σε άλλες προγραμματικές που έχει συνάψει η ΕΥΔΑΠ με Δήμους της Αττικής, αναφέρεται και η πηγή χρηματοδότησης του έργου καθώς και ο κωδικός ένταξης της πρόσκλησης».

ΑΛΗΘΕΣ: Η Προγραμματική Σύμβαση είναι προαπαιτούμενο για την κατάθεση πρότασης χρηματοδότησης! Ούτε αυτό γνωρίζει η κα. Θεοδωρακοπούλου! Συνεπώς, τυπικά έστω κατά την σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή η κατάληξη της αίτησης χρηματοδότησης που θα υποβληθεί, ώστε να γνωρίζουμε την πηγή χρηματοδότησης.

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου τονίζει ότι «Οι ελλείψεις αυτές της προγραμματικής σύμβασης, καθώς και άλλες εξίσου σημαντικές που έχουμε εντοπίσει, πέρα από την προχειρότητα αναδεικνύουν και τον κίνδυνο οι κάτοικοι να επιβαρυνθούν άδικα κόστη σύνδεσης!».

ΑΛΗΘΕΣ: Καμία απολύτως έλλειψη δεν έχει η προγραμματική σύμβαση. Εφόσον, κατά τη φάση κατάθεσης της πρότασης υφίσταται η νομοθεσία περί επιλεξιμότητας των συνδέσεων, όπως ισχύει έως σήμερα, ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ δεν θα υπάρξει προς τους κατοίκους της Σαλαμίνας. Όπως ακριβώς έγινε με την αποχέτευση Αμπελακίων-Σεληνίων που ήταν επιλέξιμη δαπάνη οι συνδέσεις και έτσι αυτές θα γίνουν δωρεάν για τους ιδιοκτήτες, το ίδιο θα γίνει και με αυτή του Αιαντείου.

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου τονίζει ότι «Είναι αδιανόητο να δρομολογείται σχέδιο προγραμματικής σύμβαση χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα ανάλογα χρήματα και να έχουν ικανοποιηθεί όλα τα ανωτέρω θέματα».

ΑΛΗΘΕΣ: Η προγραμματική σύμβαση προηγείται της κατάθεσης αιτήματος χρηματοδότησης. Συνεπώς, δεν μπορεί να αναφερθεί σε αυτή με βεβαιότητα η ακριβής πηγή χρηματοδότηση, αφού το αίτημα για χρηματοδότηση θα υποβληθεί μετά την υπογραφή της προγραμματική σύμβασης. Ούτε αυτό γνωρίζει η κα. Θεοδωρακοπούλου!

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου διερωτάται «Έχουν προβλεφθεί τα επιπρόσθετα και απαραίτητα/υποστηρικτικά υποέργα όπως διαχείριση ΑΕΚΚ, δαπάνες αρχαιολογίας, δαπάνες ηλεκτροδότησης Α/Σ κλπ; Μήπως και για αυτές τις δαπάνες σκοπεύει ο Δήμος να επιβαρύνει τους πολίτες του;»

ΑΛΗΘΕΣ: Όλα όσα αναφέρει αποτελούν προαπαιτούμενα της έκδοσης πράξης χρηματοδότησης. Θα ήταν ποτέ δυνατόν να εγκριθεί χρηματοδότηση χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την διαχείριση των αποβλήτων ή τις δαπάνες αρχαιολογίας; Ούτε αυτό γνωρίζει η κα. Θεοδωρακοπούλου!

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου διερωτάται «Γιατί η ΕΥΔΑΠ σε άλλες προγραμματικές συμβάσεις που έχει συνάψει με άλλους δήμους, δεν επιβαρύνει τους πολίτες με τα κόστη εξωτερικών διακλαδώσεων; Μήπως ο δήμος Σαλαμίνας δεν πρόλαβε να διαβάσει το … μνημόνιο / σχέδιο προγραμματικής σύμβασης γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις;»

ΑΛΗΘΕΣ: Πάντα στις προγραμματικές συμβάσεις υπάρχει αναφορά στον Ν.1068/80. Ήδη αναφέρθηκαν τα παραδείγματα των Δήμων Αθηναίων και Πεντέλης. Όσο ισχύει ο Νόμος περί επιλεξιμότητας των συνδέσεων, όπως ισχύει έως σήμερα κανένας δεν θα επιβαρυνθεί με τίποτα! Έτσι πετύχαμε να είναι δωρεάν οι συνδέσεις της Αποχέτευσης Αμπελακίων-Σεληνίων!

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου προτείνει την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΑΛΗΘΕΣ: Ο Δήμος Σαλαμίνας ως νησιωτικός Δήμος δικαιούται από το Πρόγραμμα «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» χρηματοδότηση έως €12.000.000 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5480/25.11.2021 αρ.2, Τεύχος B’ 1399/08.04.2021 αρ.1). Ούτε αυτό γνωρίζει η κ. Θεοδωρακοπούλου! Δεν θα μπορούσε, ασφαλώς, ο Δήμος να εντάξει στο Πρόγραμμα Α. ΤΡΙΤΣΗΣ, όπου δικαιούται συνολικά έως €12.000.000 ένα έργο κόστους €30.000.000!

ΨΕΥΔΕΣ: Η κα. Θεοδωρακοπούλου προτείνει την ένταξη του έργου στο «Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» ή «Πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής 2014-2020».

ΑΛΗΘΕΣ: Τα προγράμματα αυτά ολοκληρώνονται στις 31-12-2023. Άρα πρέπει έως τότε να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, να έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή, το έργο και να έχει πληρωθεί ο ανάδοχος. Ούτε αυτό γνωρίζει η κ. Θεοδωρακοπούλου! Είναι αδύνατο για ένα τόσο μεγάλο έργο, για το οποίο δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί καν ο διαγωνισμός, να έχει ολοκληρωθεί και να έχει πληρωθεί ο ανάδοχος σε 13 μήνες από τώρα.

  • Εν κατακλείδι, το κόστος των εξωτερικών διακλαδώσεων (εξωτερικών συνδέσεων) των πολιτών είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συνεπώς ΔΩΡΕΑΝ για του πολίτες ήδη από τον Μάιο του 2020! Αυτό ακριβώς θα γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον χρειαστεί. Θα εντάξουμε τις συνδέσεις στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και θα γίνουν δωρεάν για τους ιδιοκτήτες όπως κάναμε και για τις συνδέσεις για το έργο της αποχέτευσης Αμπελακίων-Σεληνίων, τις οποίες εντάξαμε στο ΕΣΠΑ 2013-2020.
  • Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε αυτούς που καθοδηγούν την κα. Θεοδωρακοπούλου να μελετούν καλύτερα, ώστε να μην την εκθέτουν τόσο.
  • Σε κάθε δε περίπτωση, είναι απαράδεκτο η Αντιπεριφερειάρχης να επιλέγει να επιτεθεί δημοσίως και ευθέως στο Δήμο με φράσεις άκρως προσβλητικές και να μην επιλέγει να έλθει σε επικοινωνία με τους αρμοδίους του Δήμου μας, ώστε να θέσει τους όποιους προβληματισμούς της. Αυτό καταδεικνύει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η κα. Θεοδωρακοπούλου τη συνεργασία της με το Δήμο Σαλαμίνας αλλά και καταδεικνύει τις δυσκολίες που εδώ και πολύ καιρό αντιμετωπίζει ο Δήμος μας από την συμπεριφορά της. Τα υπόλοιπα είναι στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη κου. Πατούλη, με τον οποίο ως Δήμος έχουμε άριστη συνεργασία και μπορούμε, έτσι, να ξεπερνούμε τα εμπόδια που θέτουν όσοι χρησιμοποιούν τις θέσεις τους όχι για το καλό της Σαλαμίνας αλλά για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους φιλοδοξιών.

Eκ του Γραφείου Τύπου