ΠPOΓNΩΣH E.M.Y. ΓIA ΣΑΒΒΑΤΟ 31-07-2021

_Προστασία_ΕΛΛΑΔΑ_COLOR

ΠPOΓNΩΣH EMY ΓIA ΣABBATO 31-07-2021.

ΘEPMOKPAΣIA AΠO 26 EΩΣ 42 BAΘMOYΣ KEΛΣIOY. ΣTA ΠAPAΘAΛAΣΣIA H MEΓIΣTH 2 ME 3 BAΘMOYΣ XAMHΛOTEPH.

ΛEITOYPΓIA KΛIMATIZOMENΩN XΩPΩN KOINOY KATA ΠEPIΠTΩΣH KAI ΣYMΦΩNA ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΓIA COVID 19.

EKTAKTO ΔEΛTIO EΠIKINΔYNΩN KAIPIKΩN ΦAINOMENΩN THΣ EMY ΣE IΣXY MEXPI THN ΠAPAΣKEYH 06-08-2021 ΛOΓΩ ΠAPATETAMENΩN ΠOΛY YΨHΛΩN ΘEPMOKPAΣIΩN.

ΠEPIΣΣOTEPEΣ ΛEΠTOMEPEIEΣ ΣTA TAKTIKA ΔEΛTIA THΣ EMY www.hnms.gr.

ΠE ΠEIPAIA – NHΣΩN