35η Συνεδρίαση

1. -Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης -θέρμανσηςκαι ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2017.(χρήση 2017) . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

2. -Απολογισμός έργου Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συστάθηκεμε την υπ’ αριθμ.49/2016 απόφαση του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση της διαφαινόμενης παράνομης επαναλειτουργίας του Λατομείου στην θέση ΓΟΥΒΑ- ΜΠΑΤΣΙ Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

3. -Λήψη απόφασης έγκρισης διάθεσηςπίστωσης για την κάλυψη εξόδων προμήθειας εδεσμάτωνκαι γουριών για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννωνκαι της Πρωτοχρονιάς του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

4. Συγκρότηση Επιτροπώνμε κλήρωση σε εφαρμογήτου άρθρου 221 του Ν. 4412/2016για το έτος 2017 . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και έγκρισητης 16/2016 μελέτης , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 του έργου « Βελτίωση – Σήμανση – Επισκευή- Συντήρησηοδικού Δικτύου» και έγκρισητου τρόπου επιλογήςεργοληπτικής επιχείρησηςμε ανοικτό διαγωνισμόσύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

6. -Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίαςπου αφορά : Περισυλλογή μπαζών από κοινόχρηστους χώρους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

7. -Προέγκριση παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του υποέργου 2 της Πράξης: Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνιατου Δήμου Σαλαμίνας» με κωδικό ΜΙS 341287. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

8.-Εκλογή νέου αντιπροσώπουτης πλειοψηφίαςτου Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίναςως τακτικό μέλοςστο ΔιοικητικόΣυμβούλιοτου Περιβαλλοντικού συνδέσμουΔήμων Αθήνας – Πειριά (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑ.Π.). ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .

9. -Τροποποίησηδιάθεσης ποσού438.190,01€σε ΛειτουργικέςΔαπάνες , σύμφωναμε την υπ’ αριθμ.38520/30-11-2016Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ .