31η Συνεδρίαση

1.-Έγκριση εξωδίκου αποστολής διαμαρτυρίας προς την ΟΛΠ Α.Ε. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

2. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας , του Δήμου Μεγαρέων, του Δήμου Μάνδρας και του Δήμου Σαλαμίνας, για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ» . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3. Λήψη απόφασης για απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης έτους 2016 , έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & ψήφιση πίστωσης,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 3852/2010. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.