28η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση όρων παραχώρησης χρήσης του ακινήτου με ΑΒΚ 149Π (Βλητικός Σταθμός) από την ΕΤΑΔ . ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Δωρεάν παραχώρηση χώρου  από τον Δήμο , για την στέγαση Γραφείιου Κοινωνικής  Ασφάλισης  στην Σαλαμίνα. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.-΄Εγκριση των όρων για τη σύναψη τοκοχρεολυτικού δανείου με το Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση του έργου «΄Εργα ακαθάρτων νοτιοδυτικών συνοικιών – δίκτυο και αντλιοστάσιο ακαθάρτων εργατικών συνοικιών περιοχής Ρέστη του Δήμου Σαλαμίνας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4.- Έγκριση ή μη  ισόπεδου κόμβο κυκλοφοριακής  σύνδεσης  και μελέτης φωτεινής σηματοδότησης , για την εξυπηρέτηση  νέου Εμπορικού  Κέντρου  επί της Λ. Αιαντείου, κατόπιν αιτήματος  της Επιχείρησης ΠΕΝΤΕ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  και  ΓΕΝ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου  στην περιοχή Αγίου Νικολάου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- Έγκριση  διατήρησης  ή απομάκρυνσης  κενωθέντων περιπτέρων  του Δήμου Σαλαμίνας και καθορισμός των θέσεών τους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.-  Έγκριση παραχώρησης  του 30% των κενωθέντων περιπτέρων  του Δήμου Σαλαμίνας, έναντι καταβολής  τέλους στις κατηγορίες  ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων  και πολεμιστών Κύπρου  και του 70% κατόπιν δημοπρασίας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Έγκριση τροποποίησης  της Απόφασης Ένταξης της Πράξης <<Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας -Β΄φάση (ολοκλήρωση) με κωδικό MIS 5003443>>. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

9.-΄Eγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

10.-Έγκριση  3ης παράτασης  προθεσμίας του έργου :«Επέκταση δευτερεύοντος αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

11.-Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  του έργου :«Επισκευή τμήματος δικτύου, ακαθάρτων στα Παλούκια του Δήμου Σαλαμίνας». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

12.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου :«Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου (ΣΑΤΑ)». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

13.- Έκφραση σύμφωνης γνώμης  επί της Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του Περιφερειακού  Προγράμματος  Ανάπτυξης της  Περιφέρειας Aττικής  2021-2025. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

14.- Aκύρωση της υπ΄αριθμ. 170/2021 αποφ. Δ.Σ. διότι εκ παραδρομής συμπληρώθηκε η υπ΄αριθμ. 97/2021 αποφ. Δ.Σ. που αφορά την Eπιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής για προμήθειας Τεχνικών Υλικών εκτός καυσίμων & Ελαιολιπαντικών και συμπλήρωση αναπληρωματικού μέλους της υπ΄αριθμ. 127/2021 αποφ. Δ.Σ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

15.- Έγκριση  ίδρυσης  Ειδικού Νηπιαγωγείου  στον Δήμο Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

16.- Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

17.- Διαγραφές από Πολεοδομικά πρόστιμα  από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

18.- Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς  καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

19.- Διορθώσεις  – Διαγραφές  λογαριασμών Ύδρευσης ,Αποχέτευσης & Κ.Ο.Κ από χρηματικούς καταλόγους. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

20.- Συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα που αφορά την μετατόπιση  και επέκταση  της πλωτής  μονάδας υδατοκαλλιέργειας  της εταιρείας Ιχθυοτροφεία  Σελόντα  Α.Ε.Γ.Ε. στην θέση Φόκα Αιαντείου, μετά από  έγκριση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  των Περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας  και  κατόπιν αιτήματος  του Δ.Σ. κ. Δερτούζου  Εμμανουήλ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

21.- Έγκριση υψομετρικής μελέτης επί της οδού Μουσών στην περιφέρεια Πούντα Σεληνίων. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP