27η Συνεδρίαση

1.- Έγκριση συμμετοχής  του Δήμου Σαλαμίνας  σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό  Οργανισμό Δήμων  Π.Ε. Νήσων  Αττικής  σύμφωνα  με τον Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού  και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

2.- Συζήτηση  και λήψη απόφασης επί αιτήματος  της ΑΗΕΡΑ ΗJ, Άγιος Ανδρέας , να τεθεί  υπό την αιγίδα  του Δήμου Σαλαμίνας   το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  φιλοξενίας  « Ακαδημία  Ελληνισμού – επιστροφή στις ρίζες –“Return to our Roots “ για νέους  ηλικίας 15-18  ετών , ελληνικής καταγωγής ή φιλέλληνες. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

3.- Έγκριση  διενέργειας  δημοπράτησης  για την εκμίσθωση  9 εννέα καταστημάτων  που βρίσκονται  εντός της Δημοτικής  Ιχθυαγοράς. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

4- Έγκριση εκπόνησης νέας μελέτης  και Τεχνικού Δελτίου  μετά από  δυο άγονους  Διαγωνισμούς  της προμήθειας  με τίτλο « Προμήθεια μηχανημάτων  έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

5.- Καθορισμός αμοιβής  εξωτερικού δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει  τον Δήμο  ενώπιον του Συμβουλίου  Επικρατείας κατά την κατάθεση  κα συζήτηση  αιτήσεως αναστολής  και αιτήσεως  ακυρώσεως της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ 68813/4143  από 20-7-2020  απόφασης  του  Γεν. Δ/ντή  Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπ. Περιβάλλοντος  & Ενέργειας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

6.- ΄Εγκριση χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης  ΑΜΕΑ, επί της οδού Δημοκρίτου 1  , κατόπιν αιτήσεως  της κας Βιέννα  Αγγελικής. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

7.- Αντικατάσταση τακτικού μέλους  Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία  « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ » .ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP

8.- Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ZIP