25η Συνεδρίαση

1.- 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας οικ. Έτους 2016, κατόπιν εγκρίσεως της από το Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

2.- ΄Εκφραση σύμφωνης γνώμης στην « Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Α.ΚΟΙ.ΠΟ.ΠΔήμου Σαλαμίνας έτους 2016».ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

3.-΄Εκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο – υλοποίηση του προϋπολογισμού. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

4.- Αντικατάσταση τακτικών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνύμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας» και ορισμός νέων τακτικώνκαι αναπληρωματικών μελών.

5.- Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης & ορισμός μελών τους με κλήρωση σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

6.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης στους Οικισμούς Αμπελάκια και Σελήνια του Δήμου Σαλαμίνας. ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

7.- Εκδίκαση ενστάσεων μελέτης «Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ΚΑΝΑΚΙΑ Δ.Δ. Αιαντείου». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.

8.- Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 109/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «αποδοχή πρακτικού επιτροπής προσδιορισμού αξίας των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με το Π.Δ. 5/1986». ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΖΙΡ.