22η Συνεδρίαση

1.- ΄Εγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαλαμίνας , έτους 2021. Λήψη αρχείου zip

2.- Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Σαλαμίνας, οικ. έτους 2021.                  Λήψη αρχείου zip

3.- Έγκριση Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2021 του Δήμου Σαλαμίνας.  Λήψη αρχείου zip

4.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου , ορισμός Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ. Λήψη αρχείου zip

5.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π – Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ , ορισμός Προέδρου , εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Δ.Σ.                    Λήψη αρχείου zip

6.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.  Λήψη αρχείου zip

7.- Ορισμός τακτικών & αναπληρωματικών μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ », ορισμός Προέδρου, εκλογή Αντιπροέδρου και καθορισμός θητείας Δ.Σ.  Λήψη αρχείου zip

8.- Ορισμός νέου Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας.   Λήψη αρχείου zip

9.-Έγκριση Απολογισμού οικ. Έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ». Λήψη αρχείου zip

10.- Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή παραλαβής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής του προγράμματος ΤΕΒΑ έτους 2021.   Λήψη αρχείου zip

11.- Αντικατάσταση μέλους στην υπ΄αριθμ. 28/2021 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας έτους 2021. Λήψη αρχείου zip

12.- Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 58/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Σαλαμίνας.  Λήψη αρχείου zip

13.- Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 42/2016 αποφ. Δ.Σ. και Αντικατάσταση του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Σαλαμίνας στο Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης Υγείας.              Λήψη αρχείου zip

14.- Ορισμός μελών στο Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021. Λήψη αρχείου zip

15.- ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ)».   Λήψη αρχείου zip

16.- Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γ.Π.Σ. που αφορά την αλλαγή χρήσης από χώρο εκπαίδευσης σε χρήση γής Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές λειτουργίες Πόλης – Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς στο Ο.Τ. 2Β , που περικλέιεται από τις οδούς Λ. Σαλαμίνας , Χίου , Αγίας Κυριακής και Ζωοδόχου Πηγής στην περιοχή τσάμη του Δήμου Σαλαμίνας.  Λήψη αρχείου zip

17.- Επικαιροποίηση της 190/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας που εγκρίνει την μη εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Τσεβά Kων/νου & Τσεβά Iωάννη που καταλαμβάνει τμήματα των Ο.Τ. 203-204-96-97 στην θέση Μαυρίκι του Δήμου Σαλαμίνας με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Λήψη αρχείου zip

18.- Αποδοχή απόφασης παραχώρησης τμήματος ακινήτου ΑΚΟΙΠΟΠ. Λήψη αρχείου zip

19.- Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας μίσθωση ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 ,περ.ε’ του Ν. 3130/2003 και το Π.Δ. 270/1981 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010. Λήψη αρχείου zip

20.- Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 80/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά : Αίτημα έκτακτης ειδικευμένης Επιχορήγησης ποσού 177.660,08€ προς το ΝΠΔΔ ΄Αθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας (ΑΚΟΙΠΟΠ), για την κάλυψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, για την ολοκλήρωση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». Λήψη αρχείου zip

21.- Συγκρότηση εκτιμητικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους διάθεσης περιπτέρων.   Λήψη αρχείου zip

22. – Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια κλήρωσης για την απόδοση του 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου.            Λήψη αρχείου zip

23.- Συμπλήρωση αναπληρωματικού μέλους στην υπ΄αριθμ. 97/2021 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την Επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής για προμήθειες Τεχνικών Υλικών εκτός καυσίμων & Ελαιολιπαντικών.             Λήψη αρχείου zip

24.- ‘ Εγκριση καταβολής της αξίας σε χρήμα από τη μη χορήγηση της παροχής γάλακτος παρελθόντων ετών (2014 και 2016), στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου.        Λήψη αρχείου zip

25.-‘ Εγκριση καταβολής της αξίας σε χρήμα από τη μη χορήγηση της παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2020 στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου. Λήψη αρχείου zip